Florida Homes Realty & Mortgage Telefòn: (904) 996-9115 E-mail: locatehomes@comcast.net
Pavel Martynenko Telefòn: (904) 859-5002 E-mail: sellbuyjax@gmail.com

Nimewo Rechèch Rapid MLS:
Lang:
Help
Tip de Kay/Bilding/Teren ak enfòmasyon kote an:
Jan de kote a: Vil:

Detay sou Kote a:
Pri Minimòm: Nonm de chanm a kouche minimòm: Nonm de pye kare minimòm:
Pri Maksimòm: Nonm de twalèt minimòm: Kantite kawo tè minimòm:

Sa ki genyen nan kay lan:
Kay ki devan dlo Chofaj dife Chalè gaz
Pisin Pisin pou kominote a Ekondisyone santral

Mete detay:
Mete ti photo: Wi Non
Enpe nan enfòmasyon ki gen rapò ak kay/ bilding /teren sa a ki nan paj entènèt sa a soti nan yon kolaborasyon done ki pibliye nan yon sèvis miltip ke MLS patisipe ladanl. MLS se yon koutye li ye nan sa. Kay/bilding/teren sa yo ki parèt lan, gen dwa se pa yomenm sèlman ki nan lis MLS lan, oswa ngen dwa se pa yomenm sèlman ki nan lis Koutye ki patisipe nan kolaborasyon echanj de done an. Kay/bilding/teren sa yo ke Koutye yo montre apa de Kotye sa a genyen yon mak siy Koutye an oswa non li oswa non MLS oswa siy ke MLS bay. Enfòmasyon an detay sou kay/bilding/teren sa a genyen non Koutye ki pibliye l lan. Yo panse ke moun kapab depann de enfòmasyon yo bay yo men gen gen garanti ke enfòmasyon an egzak; mwen konseye ou pou ou verifye bagay ki enpòtan a oumenm Yo pa bay onkenn garanti eksprime oswa fè konprann onkenn garanti pou enfòmasyon ki la a, oswa pou sèvis oswa jan moun ki sèvi ak enfòmasyon an entèprete li. Asosyasyon Imobilye nan Florid ak kolaborasyon li fè ak MLS pa kreye oswa revize enfòmasyon ki parèt la yo sou kay/bilding/teren ki la yo epi yo pa pran onkenn reskonsablite pou sa ki ekri nan dokiman sa yo. Lalwa federal defann moun fè diskriminasyon akoz de ras, koulè, relijyon, kapasite moun lan, eta sivil, oswa nan ki peyi moun lan soti lè lap regle afè achte, lwe oswa finanse pou kay.


Tanpri voye keksyon oswa kòmantè pa entènèt, adrès e-mail lan se: support@living.net
© 2001- Asosyasyon Imobilye Florid ak founisè l yo. Tout dwa rezève.
Terms Of Service Privacy Policy